IMG_9782

OŚWIADCZENIE IFF W SPRAWIE WYKORZYSTANIA PRACY THE VINTAGE DOLLS NA WYSTAWIE "NIEBEZPIECZNE UJĘCIA. 100 LAT FOTOGRAFII MODY W POLSCE"

W związku z opublikowaniem na profilu Facebook The Vintage Dolls postu o rzekomym świadomym naruszeniu przez Instytut Fotografii Fort z siedzibą w Warszawie (dalej „Instytut”) autorskich praw majątkowych twórców utworu „SMOGUE” oraz naruszeniu ich dóbr osobistych (wizerunku) wyjaśniamy, że w ocenie Instytutu Fotografii Fort takie stanowisko nie jest uprawnione. Wskazać należy, iż przygotowując wystawę oraz dokonując wyboru obiektów jej twórcy dochowali należytej staranności w celu ustalenia osób autorsko uprawnionych do ponad 300-tu wykorzystanych w wystawie obiektów. W przypadku utworu „SMOGUE” nie było możliwe dokonanie ustalenia osób autorsko uprawnionych oraz w szczególności postaci uwidocznionych na fotografii ze względu na niemożliwe dokonanie identyfikacji twarzy postaci, które zostały zakryte. Na powszechnie dostępnych stronach internetowych, gdzie publikowany jest utwór, nie jest możliwe dokonanie identyfikacji w/w twórców, z tego też powodu jako źródło pozyskania utworu twórcy wystawy wskazali internet, co szeroko komunikowali również w podjętych działaniach informacyjnych. Podnieść należy, iż twórcy wystawy zdecydowali się na takie działanie doceniając walory artystyczne utworu i wkład jego twórców w kształtowanie opinii i nie mogą się zgodzić na stawiany zarzut świadomego działania w celu naruszenia czyichkolwiek praw czy też uzyskania przez Instytut jakichkolwiek korzyści ekonomicznych.

Z całą pewnością, w sytuacji, gdyby twórcy utworu „SMOGUE” poinformowali Instytut o swoim autorstwie, Instytut niezwłocznie dokonałby uzupełnienia wystawy poprzez opublikowanie informacji o twórcach w/w obiektu. Takie działanie twórców w/w utworu z pewnością pozwoliłoby uniknąć zaistniałej sytuacji, którą Instytut wyjaśnia z kuratorami wystawy, którzy z pewnością działali przy realizacji wystawy w dobrej wierze. Intencją działalności Instytutu była i jest promocja twórców nieznanych, wchodzących w świat fotografii artystycznej oraz umożliwienie im uzyskania rozpoznawalności, co de facto stanowi ich promocję na polskim i międzynarodowym rynku. Należy również podkreślić, iż zidentyfikowani twórcy, którzy udostępnili swoje utwory do wykorzystania nie oczekiwali i nie otrzymali z tego tytułu wynagrodzenia, potwierdzając tym samym intencje Instytutu co do celu realizacji wystawy.

Instytut, działający w formie Fundacji, wszelkie uzyskiwane przychody przeznacza na realizację zadań statutowych i projektów związanych ze sztuką - stąd nie jest prawdziwe twierdzenie w/w twórców, iż wystawa została zrealizowana w celach komercyjnych. Jednakże ze względu na podjęte przez twórców działania w/w utworu Instytut zmuszony był do niezwłocznego usunięcia obiektu z wystawy.

Z dużym też zdziwieniem przyjął Instytut do wiadomości informację o podjętym przez w/w twórców działaniu, polegającym na łączeniu z niezawinioną przez Instytut niezręcznością, polegającą na braku oznaczenia autorstwa w/w twórców, podmiotów zaangażowanych w realizację wystawy. Instytut jest podmiotem realizującym swoje projekty z poszanowaniem praw osób trzecich, a jeśli zaistniałaby okoliczność dokonania naruszenia czyjegokolwiek prawa, Instytut z pewnością nie uchylałby się od odpowiedzialności za swoje działania.

W celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości potwierdzamy, iż partnerzy i sponsorzy wystawy nie posiadali wiedzy na temat zaistniałej sytuacji. Za kwestie merytoryczne związane z wystawą odpowiadał Instytut, stąd też za ewentualne niedogodności Instytut przeprasza partnerów wystawy i jej sponsorów i zapewnia, iż przekaże informacje o wynikach wyjaśnienia sprawy z odpowiedzialnymi za realizację wystawy kuratorami.

Instytut Fotografii Fort oświadcza również, iż niezwłocznie po doręczeniu wzmiankowanej przez The Vintage Dolls korespondencji, zawierającej roszczenia twórców w/w utworu, ustosunkuje się do ich treści i podejmie niezbędne działania w sprawie.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Instytutu Fotografii Fort